Lasi

ALLmänna villkor

Allmänna auktionsvillkor 


1 KÖP

1.1 LÄGGA BUD

1.1.1 På auktionsevenemanget kan bud läggas med hjälp av på förhand utdelade budnummer. Bud godkänns inte utan budnummer. Helander förbehåller sig rätten att besluta till vem budnummer tilldelas. Budnumret är alltid individuellt. På basis av de uppgifter som lämnats vid registreringen av budnumret utskrivs kunduppgifter på kvittot. Ändringar kan inte göras i uppgifterna på kvittot i samband med betalning. Helander har rätt att återkalla rätten att använda ett registrerat budnummer under pågående auktion. Budnumret ska återlämnas efter auktionen.

1.1.2 Före budnummer ges och/eller telefonbud godkänns och kunden deltar i auktionen, har Helander rätt att:

 • kontrollera kreditvärdigheten hos kunder som deltar i auktionen
 • vid behov kräva en remburs (letter of credit) av kundens bank eller kräva någon annan säkerhet, i synnerhet men utan att begränsas till detta, om det är frågan om en kund vars hemvist inte är i Finland, inte har en finländsk personbeteckning och/eller ett finländskt bankkonto

1.1.3 En person som lägger bud för någon annans räkning anses vara den verkliga köparen, om Helander inte, på grund av uppvisad skriftlig utredning, har godkänt köparen att handla för en annan persons räkning och budnumret har registrerats till huvudmannen

1.1.4 Mäklaren ser till att de tillåtna budhöjningarna förverkligas. Bud ska läggas med tydlig röst eller ett tydligt tecken, till exempel genom att hålla budnumret uppe. Mäklaren bestämmer vilket bud som är i kraft, om något föremål måste auktioneras om på grund av eventuella oklarheter.

1.1.5 Det högsta budet bekräftas med ett klubbslag. Då har den som lagt budet gjort ett bindande köpeavtal. Om det finns oklarheter beträffande det sista budet, har auktionsmäklaren rätt att besluta om nya bud. Helander har rätt att utan att ange orsaken avslå ett bud som lagts på auktionen. Äganderätten till föremålet övergår till köparen när han eller hon har erlagt full betalning.

1.1.6 Minimum för bud som lagts i salen och minimibeloppet för förhandsbud nämns i prislistan.

1.1.7 Villkorliga bud godkänns inte. Vi tar inte emot bud som säljaren lägger på objekt som han eller hon själv har erbjudit för försäljning.

 

1.2 STYRKANDE AV IDENTITET

1.2.1 Vi förutsätter att identitetsbevis uppvisas i följande situationer:

 • när uppdragsavtal ingås
 • när budnummer registreras
 • när varor betalas och hämtas.

Vid avhämtning/betalning av varor som någon annan köpt, ska den som hämtar varorna styrka sin identitet samt uppvisa eventuell utredning som Helander krävt om rätten att hämta objektet.

 

1.3 FÖRHANDSBUD

1.3.1 Köparen kan delta i auktionen i salen, per telefon eller via katalogen online. Köparen kan även delta i auktionen genom att lägga förhandsbud via Helanders katalog online eller vår kundtjänst när katalogen är öppen. Vid registrering får köparen ett användarnamn och lösenord automatiskt och köparen kan i fortsättningen använda dem för att logga in till webbplatsen för förhandsbud. Möjligheten att lägga förhandsbud slutar när auktionen börjar. Möjligheten att lägga telefonbud slutar 1 timme före auktionen börjar. Auktionen via webben öppnas senast när aktionen börjar.

1.3.2 Vid två eller flera bud av samma storlek vinner det bud som lagts tidigare. Budet är alltid på köparens ansvar. Vi beaktar inte bud som läggs via SMS.

1.3.3 Behandling av förhandsbud under auktionen

 • Ett bud: mäklaren utgår från det lägsta möjliga budet.
 • Två eller flera bud: mäklaren utgår från det näst högsta budet utökat med en höjning. T.ex. de lämnade förhandsbuden är 100 €, 300 € och 500 €, då säger mäklaren ”330 euro bjudet”.
 • Mäklaren höjer förhandsbjudarens bud ett steg över andra bud tills förhandsbudets maximibelopp har nåtts.
 • Två eller flera lika stora bud: det bud som lagts först vinner, dvs. tiden är den bestämmande faktorn.
 • Förhandsbudet är det samma som ett bud i salen eller via webben: förhandsbudet vinner, eftersom det lagts först.

1.3.4 Telefonbud

1.3.4.1 Köparen kan delta i auktionen per telefon genom att komma överens om saken med Auktionshuset Helanders personal, då ringer Helander upp köparen under auktionen när det aktuella objektet kommer upp till försäljning.

1.3.4.2 Telefonbudets minimum är alltid det belopp som anges i prislistan. Ett telefonbud som lagts på förhand är alltid i kraft, oavsett som den som lagt budet kan nås eller inte.

1.3.4.3 Köparen lägger bud på egen risk. Auktionskammaren svarar inte för behandlingsfel eller datatekniska problem.

1.3.5 Helanders personal behandlar förhands- och telefonbud konfidentiellt och bjuder på auktionen för köparens räkning.

 

1.4. ATT DELTA I AUKTIONEN VIA KATALOGEN ONLINE

1.4.1 Du kan delta i en auktion hos Helander i realtid genom att lägga bud online (LIVE). Då anses personen delta i auktionen och för honom/henne tillämpas till tillämpliga delar samma regler som för de personer som deltar i auktionen. Ett via katalogen online lämnat och bestyrkt högsta bud leder till ett bindande köpeavtal. Auktionshuset Helander svarar inte för datatekniska problem eller för felanvändning som kunden har gjort i systemet.

 

1.5 BETALNING

1.5.1 Objektets slutliga pris består av det klubbade priset, inropsavgift och övriga i prislistan nämnda avgifter som kunden ska betala.

1.5.2 Betalningssätten anges i prislistan. Vi tar inte emot kontanter.

1.5.3 Köparen ska betala avgiften för inropade föremål inom sju (7) dagar från auktionens slut (gäller inte specialsituationer, t.ex. helgdagar, då betalningen ska göras under angivna avhämtningsdagar).

1.5.4 Om betalningen inte görs inom sju (7) dagar, har Helander rätt att vidta något eller alla av följande åtgärder:

 • hålla sig till avtalet och kräva betalning
 • återkalla köpet
 • sälja föremålet på nytt för den första budgivarens (köparens) räkning

1.5.5 Helander täcker köparens skulder samt alla andra kostnader som orsakats av köparens skuld med de medel som inflyter vid omförsäljning. Vid omförsäljning tillämpas samma regler i fråga om Helanders debiteringar som vid normal försäljning. Eventuellt överskott betalas till köparen. Om beloppet som fås vid omförsäljning inte räcker till för att täcka Helanders kostnader, blir återstoden köparens skuld till Helander.

1.5.6 Auktionshuset Helander svarar inte för datatekniska problem i anslutning till datakommunikationens förlopp mellan Auktionshuset Helander och kunden. Kunden ansvarar för att kontrollera objekt som han eller hon vunnit efter auktionen via Helanders Mina sidor-tjänst.

 

1.6 AVHÄMTNING

1.6.1 Köparen svarar för att föremålen hämtas. Föremålen överlämnas endast om betalningen har gjorts till fullt belopp vid avhämtningstidpunkten. Om köparen har gjort betalningen till bankkonto, ska han eller hon uppvisa ett verifikat över transaktionen. Vid inlösen av varor ska ett verifikat eller kvitto uppvisas.

1.6.2 I samband med avhämtning ska köparen ha med sig tillräckligt med förpackningsmaterial samt vid behov bärhjälp för tunga varor.

1.6.3 Auktionshuset Helanders ansvar för föremålen upphör, om de inte avhämtas inom den tidsfrist som anges i auktionens tidsschema.

1.6.4 Om föremålen inte hämtas inom sju (7) dagar från auktionsdagen har Auktionshuset Helander rätt att sälja föremålet vidare för köparens (dvs. den första köparens) räkning och på dennes risk. Vid omförsäljning tillämpas punkt 1.5.5.

 

1.7 FÖRPACKNING OCH SÄNDNING AV VAROR

1.7.1 Köparen kan teckna ett avtal med Auktionshuset Helander eller önskad utomstående part om förpackning och sändning av köpta objekt. Auktionshuset Helander sänder endast objekt per post enligt Postis egna transportvillkor.

 

1.8 ERSÄTTNING FÖR VIDAREFÖRSÄLJNING

1.8.1 Köparen ska betala ersättning för vidareförsäljning på grund av bildkonstnärers följerätt. Avgiften som räknas på det klubbade priset är som högst 5 %. I Finland tillkommer gällande mervärdesskatt (som för närvarande är 10 %) på ersättning för vidareförsäljning. Mer information om ersättning för vidareförsäljning och om upphovsrättslagen fås hos Kuvasto ry och på webbplatsen www.kuvasto.fi. Objekt för vilka köparen är skyldig att betala ersättning för vidareförsäljning då det klubbade priset överstiger 255 euro anges med en asterisk i auktionskatalogen.

 

1.9 OBJEKTENS SKICK

1.9.1 Alla objekt säljs i enlighet med uppgifterna i auktionskatalogen och i det skick som de är vid försäljningstidpunkten.

1.9.2 Auktionskatalogen är en kort lista med information om objekt som finns till salu på auktionen. Dess syfte är att göra det lättare att köpa objekt. Produktbeskrivningarna i auktionskatalogen är inte expertutlåtanden. Helander svarar inte för fel som förekommer i katalogen, inklusive fel om objektets vikt och mått, upphovsman, äkthet, ålder, teknik, skick eller ursprung. Bilderna i katalogen visas för att objektet ska kunna identifieras, inte för att bedöma dess skick eller för bedömning av dess fel och brister. Helander svarar inte för skador eller brister som inte framgår av dessa bilder eller produktbeskrivningen. Helander förbehåller sig rätten att göra ändringar i katalogen.

1.9.3 Eventuella fel eller brister i objektet anges nödvändigtvis inte. Elapparater, klockor eller andra apparater har inte testats, och inga garantier för att de fungerar ges. Köparen har möjlighet att under visningen granska objektet omsorgsfullt för att observera och bedöma produktens skick och kvalitet samt eventuella fel och brister. Köparen ansvarar för att på förhand granska föremålet och för eventuell försummelse av detta, och försummelsen ger inte köparen rätt till reklamation eller hävning av köpet. Detta gäller även köpbud som läggs via internet eller per telefon och köp som görs på grund av det.

1.9.4 Helander ansvarar inte för eventuell fästning av målardukar, ramars skick, naturliga förändringar i material, som blekning av papper i trycksaker och sprickningar i trä, slitage på kanter, fläckar, gulnader osv.

 

1.10 ANSVAR FÖR FEL

1.10.1 Helanders ansvar för fel som upptäcks i köpta objekt, vilka efter uteslutningen ovan förblir på Helanders ansvar, begränsas till följande fall:

 • Om det finns ett fel i objektet, har Helander i första hand rätt att reparera felet förutsatt att reparationen inte medför oskäliga kostnader eller besvär för Helander.
 • Om en reparation inte kommer på fråga, har Helander rätt att häva köpet.
 • Helanders ansvar gentemot köparen begränsas alltid högst till det att köparen returnerar föremålet till Helander och Helander återbetalar det klubbade priset och inropsavgiften, mervärdesskatt och eventuell ersättning för vidareförsäljning till köparen. Helander ansvarar inte för direkta eller indirekta skador som orsakats köparen.

 

1.11 REKLAMATIONER

1.11.1 Kunden är skyldig att observera villkoren i punkterna 1.9 och 1.10. Reklamationen ska göras inom 14 dygn från utgången av den föreskrivna avhämtningstiden för objektet med vite om att köparen förlorar sin rätt att hänvisa till fel. Köparens skyldighet är att vid inlösen granska objektet och reklamera eventuella fel omedelbart innan föremålet transporteras bort från auktionskammaren. Anlitande av ombud befriar inte köparen från skyldigheten att granska objektet för eventuella omständigheter som leder till reklamation i samband med avhämtningen.

 

1.12 TILLSTÅND FÖR UTFÖRSEL AV KULTURFÖREMÅL

1.12.1 Utförsel av kulturföremål begränsas genom lagstiftning. Lagen tillämpas på utförsel av kulturföremål från Finland till andra EU-länder samt på utförsel från gemenskapsområdet. Utöver finsk lagstiftning regleras utförsel av kulturföremål utanför EU av rådets förordning (EEG nr 3911/92). I frågor gällande tillstånd för utförsel ur landet ska kunden vända sig till Museiverket och/eller Finlands Nationalgalleri.

 

 

2 FÖRSÄLJNING

2.1 FÖRSÄLJNINGSVILLKOR

2.1.1 Säljaren är skyldig att uppge kända omständigheter som påverkar försäljningen av objektet. Helander bestämmer på vilken auktion och via vilken försäljningskanal objektet säljs.

2.1.2 Ett skriftligt avtal ingås om de föremål som auktioneras (exkl. försäljning för köparens (den första köparens) räkning, punkt 1.6.4). Provisionen för auktionerade föremål anges i prislistan, liksom även minimiprovisionen per objekt.

2.1.3 Helander har rätt att granska objekten närmare efter att uppdragsavtalet undertecknats. Helander har rätt att avstå från säljuppdraget efter att ha granskat objektet som lämnats för försäljning. Helander har rätt att vägra från att ta objektet för auktion, om det med tanke på Helanders verksamhet finns en grundad anledning till detta, till exempel – dock utan att begränsas till dessa situationer – oklarheter gällande föremålets äkthet, ägande- eller försäljningsrätt eller någon annan omständighet som påverkar försäljningen. Helander är inte ersättningsskyldig gentemot säljaren på grund av att Helander avstår från eller vägrar uppdraget.

2.1.4 Avhämtning av föremål för auktion avtalas alltid separat och på förhand före auktionen med Helander. Avhämtningspriserna anges i Helanders prislista.

2.1.4.1 Före försäljningen skickas säljaren ett e-postmeddelande om de objektnummer med vilka föremålen, inklusive bilder och uppgifter, listas i auktionskatalogen.

2.1.5 Föremål som registrerats att auktioneras som uppdrag kan inte längre hämtas tillbaka till säljaren efter att uppdraget getts. När avtalet ingås ska säljaren noggrant definiera vilka objekt som ska säljas på auktion och vilka objekt som vill bevaras i fråga om tömning av hemlösöre eller dödsbo. Säljaren har inte rätt att ropa in objekt som han eller hon själv lämnat för försäljning.

2.1.6 Helander har rätt att erbjuda föremålet på en ytterligare auktion, om det inte säljs på den första auktionen. Objekt som inte säljs på auktionen förs för återvinning och/eller till avstjälpningsplats efter auktionen, eller så kan kunden hämta dem inom utsatt tid, ifall detta har avtalats separat med kunden.

2.1.7 Helander har rätt att fotografera och katalogisera objekten efter eget gottfinnande för internet, trycksaker, annonser och annan dokumentation. Allt sådant material och alla sådana fotografier är Helanders egendom och kan användas även för ändamål som inte anknyter till en enskild auktion eller försäljning av ett objekt.

2.1.8 Säljaren ska hos Helander hämta objekt som med stöd av punkt 2.1.3 inte tagits till auktion, utan dröjsmål och senast inom utsatt tid från den dag då Helander har meddelat säljaren om detta samt objekt som inte betalats inom den tid som nämns i punkt 1.5.3. Om säljaren inte hämtar objektet inom den nämnda tiden, har Helander rätt att ge föremålet till en utomstående för magasinering, då föremålet magasineras på säljarens bekostnad och risk, eller om innehav av föremålet är förbjudet, överlämna föremålet till myndigheterna.

2.1.9 Om det auktionerade objektet visar sig vara en förfalskning, köparen som vunnit objektet inte med säkerhet kan påvisas eller om något annat väsentligt gällande köpet uppkommer, har Helander rätt att häva köpet. I ovan nämnda fall återbetalar Helander köpesumman till köparen. Om köpesumman redan har redovisats till säljaren, ska säljaren betala motsvarande summa i ersättning till Helander inom 14 dagar från Helanders krav. Säljaren är även skyldig att ersätta Helander för alla avgifter som Helander debiterat och för kostnader som hävandet av köpet medfört. Objektet för ett hävt köp kan hämtas av uppdragsgivaren genast efter att Helander har tagit emot sina ovan nämnda kostnader för återkallande av köpet, om innehav av objektet inte är förbjudet. Helander har rätt att överlämna en förfalskning eller ett objekt som misstänks vara förfalskat till myndigheterna, som fattar ett eget beslut om att överlåta objektet till säljaren eller om en konfiskering.

2.1.10 Säljarens skyldighet är att följa försäljningsprocessens framskridande via Helanders Mina sidor-tjänst. Inget separat meddelande sänds. Auktionshuset Helander svarar inte för datatekniska problem i anslutning till datakommunikationens förlopp mellan Auktionshuset Helander och uppdragsgivaren. Helander svarar inte på telefonförfrågningar gällande försäljningsprocessen.

2.1.11 Om ett föremål tagits för värdering och säljaren inte vill sälja föremålet, eller om Helander upptäcker ett hinder för försäljning, meddelar Helander säljaren den tid inom vilken säljaren kan hämta föremålet hos Helander. Om säljaren inte hämtar föremålet inom utsatt tid hos Helander, har Helander rätt att skicka föremålet att förstöras eller att sälja det för uppdragsgivarens räkning.

2.1.12 Helander tar ut en ersättning enligt prislistan, om ett objekt förblir osålt.

2.1.13 Om det i samband med uppdraget har avtalats om ett bevakningspris och det osålda föremålet inte har hämtats inom 14 dygn efter auktionen har Helander rätt att lägga ut föremålet till försäljning utan ett utgångs- och bevakningspris. Föremål som läggs ut till omförsäljning kan inte längre hämtas.

 

2.2 FÖRSÄLJNINGSREDOVISNING

2.2.1 Utbetalning görs endast som kontogirering till uppdragsgivarna för till fullo betalda föremål den 16:e dagen månaden efter auktionen eller på den
första därpå följande bankdagen. Försäljningsredovisningen visas samma dag i tjänsten Mina sidor. Om försäljningsredovisningen visar öppna fordringar, orsakade av t.ex. avhämtningskostnader, visas försäljningsredovisningen efter att försäljningen täcker kostnaderna. Försäljaren får ett separat e-postmeddelande om detta.

2.2.2 Helander är inte skyldigt att påbörja rättslig indrivning eller andra motsvarande åtgärder på grund av en obetald köpesumma, och Helander är inte ansvarigt för köparens köpesumma till säljaren.

2.2.3 Om köparen inte betalar köpesumman, har Helander rätt att efter eget gottfinnande sälja egendomen på nytt för köparens räkning eller häva köpet och ålägga säljaren att hämta objektet. Helander kan, om det så önskar, förhandla om processen med säljaren. Om köparen har betalat föremålets köpesumma till Helander, men gjort en reklamation om föremålets äkthet eller någon annan liknande omständighet, har Helander rätt att innehålla köpesumman på sitt konto tills köparens reklamation har lösts. Om köparens reklamation är berättigad, kan Helander häva köpet. Om köparens reklamation inte är berättigad, gör Helander en redovisning till säljaren.

2.2.4 Helander är inte ansvarig gentemot säljaren eller en tredje part för några som helst krav som anknyter till föremålet, till exempel – men utan att begränsas till dessa – föremålets värdering, skick, äkthet, förvaring, återkallande av köp eller något som helst annat som ligger utanför Helanders påverkansmöjligheter. Om Helander dock utan eget vållande och på grund av krav som köparen eller en tredje part framställer blir tvungen att betala ersättningar till dessa, ska säljaren ersätta Helander för alla de kostnader som Helander har blivit tvunget att betala.

 

2.3 KVITTNING

Helander har kvittningsrätt mot köparen och säljaren. Köparen och säljaren har ingen kvittningsrätt mot Helander.

 

 

3 ALLMÄNT

3.1.1 Helander har en försäkring för transport-, inbrotts-, brand- och vattenskador. Försäkringen täcker objekten från den tid då Helander mottar dem från säljaren. Helander förvarar föremålet som en normal, omsorgsfull person, och är inte ansvarig gentemot säljaren för eventuell värdenedgång, oavsett om den beror på repor under förvaring, normalt slitage eller andra liknande skador eller naturliga förändringar i levande material, till exempel – men utan att begränsas till – sprickningar i trä. Om dock skada har vållats föremålet genom Helander eller någon som Helander svarar för, begränsas Helanders ansvar till totalbeloppet på Helanders försäkring. Om ersättning inte betalas från försäkringen, ansvarar Helander inte för skadan gentemot köparen eller säljaren.

3.1.2 Till följd av tvingande lagstiftning för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism är Helander skyldigt att identifiera sina kunder samt kontrollera frågor i anslutning till kundens verksamhet, person och förmånstagare när de i lagen fastställda gränserna överskrids. Om Helander inte på begäran får de utredningar som krävs enligt bestämmelserna kan Helander vara skyldigt att vägra slutföra transaktionen/transaktionerna. Helander har rätt att enligt eget gottfinnande besluta att inte slutföra en transaktion eller transaktioner i de fall Helander inte enligt eget övervägande har fått tillräckliga utredningar av sin kund.

3.1.3 Om ett oöverstigligt hinder (force majeure) hindrar en part från att fullgöra sina avtalsförpliktelser och dess effekt inte kan undanröjas utan oskäliga tilläggskostnader, har parterna rätt att avhålla sig från att betala förpliktelser avsedda i detta avtal till den del och för den tid som det oöverstigliga hindret hindrar fullgörande av de avtalsenliga skyldigheterna. En händelse som utgör ett sådant oöverstigligt hinder kan vid sidan av annat vara en myndighetsåtgärd, avbrytande av verksamheten på grund av vattenskada, brand eller annan olycka, avbrott i den allmänna trafiken eller energidistributionen, arbetskonflikt (också när en part är delaktig i den) eller någon annan motsvarande ovanlig orsak vars inverkan är lika betydande, vilken eller vars påföljder parterna inte skäligen har kunnat undvika. Den andra parten ska utan dröjsmål underrättas om underlåtelse att fullgöra avtalsskyldigheterna på grund av oöverstigligt hinder. Säljaren eller köparen har inte rätt att kräva ersättning av Helander på grund av förseningar som beror på ovan nämnda anledningar.

3.1.4 Det bestämmande språket i dessa avtalsvillkor är finska. Avtalsvillkor publicerade på andra språk är endast tillkännagivanden och är inte bindande.

3.1.5 Helander har rätt att debitera en dröjsmålsränta på 11 % på förfallna fordringar.

3.1.6 Avgörande av tvister
På avtalet mellan Helander och dennes avtalspart tillämpas Finlands lag (med undantag för regler för val av lag) och tvister som föranleds av avtalet avgörs vid Helsingfors tingsrätt.